Vedtægter vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 13.12.2017

 

Formål

§ 1. Formålet er at skabe rammer for kulturel forskellighed, demokratisk deltagelse og herigennem styrke den kulturelle vækst i lokalområdet såvel som i byen.

Stk. 2. Trøjborg Beboerforening arbejder for at skabe gode forhold for sociale og kulturelle aktiviteter.

Navn og Sted

§ 2. Trøjborg Beboerforening, Tordenskjoldsgade 31, Gården th, 8200 Aarhus N (Trøjborg).

Medlemmer

§ 3. Enhver som tilslutter sig Trøjborg Beboerforenings formål kan blive medlem.

Stk. 2. Børn under 18 er velkomne i huset sammen med deres forældre såfremt de er medlemmer. Forældrene har det fulde ansvar for børnene og foreningen er ikke forpligtet for nogle skader der sker ved at børnene opholder sig i huset. Dette gælder både ved foreningens egne aktiviteter og ved leje af foreningens lokaler.

§ 4. Husmødet har bemyndigelse til at nedsætte en ad-hoc gruppe, hvis formål er at håndtere en eventuel eksklusionssag.

Stk. 2. Den nedsatte ad-hoc gruppe har bemyndigelse til at indkalde til et eksklusionsmøde, hvis fremmeste formål er at mægle i eksklusionssager og i værste tilfælde gennemføre eksklusionen.

Stk. 3. Eksklusionsmøder skal indkaldes med minimum 7 dages varsel, med opslag i huset og på hjemmesiden. Medlemmer som er indstillet til eksklusion skal indkaldes skriftligt.

Stk. 4. Eksklusion kan ske hvis:

 1. Den pågældende person modarbejder Trøjborg Beboerforenings formål.
 2. Den pågældende person udviser truende, voldelig, krænkende eller på anden måde uacceptabel adfærd.
 3. Den pågældende person misbruger eller ikke udviser generel respekt for huset og dets naboer.

Stk. 5. Eksklusion besluttes ved 2/3 stemmeflertal. Den eksklusionsindstillede har ikke stemmeret. Kun

medlemmer af Trøjborg beboerforening har stemmeret. Blanke stemmer frafalder afstemningen og indgår

dermed ikke i de 2/3.

Stk. 6. Ved eksklusionssag er den pågældende suspenderet og må ikke bruge huset eller befinde sig i huset, i perioden fra den pågældende har modtaget indkaldelsen til det første eksklusionsmøde og frem til sagen er afsluttet.

Organisationsstruktur

§ 5. Generalforsamlingen er Trøjborg Beboerforenings øverste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen og husmødet er de besluttende organer mellem generalforsamlingerne.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte alt vedrørende drift og vedligehold.

Stk. 4. Husmødet er det besluttende organ vedrørende alt udover drift og vedligehold.

Stk. 5. De enkelte grupper i bestyrelsen kan dog i en vis udstrækning selv tage mindre beslutninger, der vedrører andet end drift og vedligehold, så længe husmødet ikke modsætter sig. Hvis husmødet efterfølgende modsætter sig, undergraver dette gruppens/bestyrelsens beslutning.

Generalforsamling

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved opslag i huset samt på hjemmesiden senest 3 uger før.

Stk. 3. Kun medlemmer af Trøjborg Beboerforening har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Valg og beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, men vi tilstræber os konsensus.

Stk. 5. Dagsorden skal minimum indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Diskussion af indkommende forslag
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og udlejningspriser
 7. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
 8. Evt.

§ 7. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ordinære forslag behandles med et almindeligt stemmeflertal.

§ 8. Forslag til vedtægtsændringer skal bringes op på et bestyrelsesmøde, senest det sidste bestyrelsesmøde inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Stk. 1. er ikke gældende ved ekstraordinære generalforsamlinger. Ved ekstraordinære generalforsamlinger skal forslag til vedtægtsændringer medbringes til husmødet og udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved et husmøde.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og skal ske ved opslag i huset samt på hjemmesiden. I indkaldelsen skal en begrundelse foreligge samt dagsorden for mødet.

Stk. 3. Hvis der er gjort eksplicit udtryk, ved husmødet hvor den ekstraordinære generalforsamling blev besluttet, for et ønske om at bestyrelsesmedlemmerne ikke har stemmeret, kan det afgøres ved afstemning som det første punkt efter valg af dirigent og referent.

Stk. 4. Kun medlemmer af Trøjborg Beboerforening har stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen består af:

 1. Én (1) formand
 2. Én (1) Kasser
 3. Fem (5) ordinære medlemmer
 4. To (2) suppleanter

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer sidder i en 2-årig periode.

Stk. 3. Man er valgbar når man har ordinært medlemskab.

§ 11. Bestyrelsen har det formelle ansvar for foreningen.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen er repræsentant for foreningen og står som udgangspunkt for kommunikation og videreformidling af forpligtigelser overfor for kommunen og andre udefrakommende organisationer.

Stk. 3. Bestyrelsen har pligt til at følge husmødets beslutninger, så vidt de er i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 4. Bestyrelsen kan kun indkalde til et lukket møde i tilfælde af person-følsomme sager, hvor det vil være taktløst at drøfte sagen i et større forum.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal men tilstræber sig konsensus.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Husmøde

§ 12. Husmøde afholdes mindst 5 gange om året.

Stk. 2. Der stræbes efter at afholde husmøder 1 gang om måneden.

Stk. 3. Ethvert medlem kan pålægge bestyrelsen at indkalde til husmøde inden for 5 dage.

Stk. 4. Indkaldelse til Husmøde skal ske ved opslag i huset, via mail til husets medlemmer samt på hjemmesiden senest 5 dage før.

Stk. 5. Alle medlemmer af Trøjborg Beboerhus, der er til stede ved husmødet har stemmeret.

Stk. 6. Husmødet tager beslutninger ved simpelt stemmeflertal men tilstræber sig konsensus.

§ 13. Der skal stræbes efter at husmøderne ikke udelukkende fungerer som besluttende organ men også som åbent forum, der opmuntrer og understøtter aktiv deltagelse og engagement i huset.

Økonomi

§ 14. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 15. Budget og regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Udlejningspriser fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 16. Der vælges på generalforsamlingen én (1) revisor, som ikke er i bestyrelsen.

§ 17. Kassereren har fuldmagt over foreningens konto.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal dog altid have adgang til at se regnskabet

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til regnskabet ved et bestyrelsesmøde hvis de skriftligt beder kasseren om at se det minimum 1 uge før bestyrelsesmødet.

§ 18. Trøjborg Beboerhus’ medlemmer – herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser. Der hæftes alene ved Trøjborg Beboerhus’ respektive formue.

§ 19. Alle udgifter skal være bevilget af økonomiudvalget.

Stk. 2. Større udgifter skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle udvalg og grupper skal indsende budget for det nye regnskabsår inden d. 1. januar.

Stk. 4. Formanden har et rådighedsbeløb der er fastsat af generalforsamlingen og indskrevet i regnskabet. Rådighedsbeløbet kan disponeres af formanden til akutte arrangementer og mindre indkøb som ikke skal medregnes i andre dele af regnskabet.

§ 20. Alle lejekontrakter skal tages op til genovervejelse af bestyrelsen ved det første bestyrelsesmøde på året.

Tegningsret

§ 21. Foreningen tegnes ved formanden og minimum ét andet bestyrelsesmedlem.

Opløsning

§ 22. Opløsning af foreningen sker ved to på hinanden følgende generalforsamlinger hvor opløsning er formålet til indkaldelsens.  

Stk. 2. Opløsning kræver 75 % stemmeflertal

Stk. 3. Der skal mindst gå seks måneder mellem de to opløsnings-orienterende generalforsamlinger.

Stk. 4. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler gives til et velgørende formål.

Bestyrelsens Underskrifter

Side  af